Our code of conduct

Introduktion

Denna uppförandekod sammanfattar de gemensamma regler och värderingar som alla inom Plastex ska arbeta efter för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartner och vår omvärld. Plastex strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och dessa regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. Vi förväntar oss att alla, oavsett befattning, uppträder och representerar företaget på bästa möjliga sätt vad gäller professionalism, affärsmässighet och förtroende för omgivningen och följer de höga etiska kraven i sin yrkesutövning.

Det är också viktigt att våra medarbetare trivs och att vi har ett gott arbetsklimat. Allt samröre mellan medarbetare, vare sig det är ledare eller jämställda kollegor ska också ske med respekt, ansvar och hänsyn gentemot varandra, vilket skapar Plastex framgång

ANSTÄLLDA


Arbetsmiljö

Plastex strävar efter att skapa en stödjande arbetsmiljö där god laganda, framtidstro och öppenhet är viktiga kärnvärden. Företaget följer regler och lagar vad gäller hälsa och säkerhet och alla medarbetare förväntas ta sitt ansvar för att se till att arbetsplatserna är säkra för dem själva och deras kollegor. Vi respekterar att alla medarbetare har behov av en sund balans mellan arbete och fritid. Alla medarbetares kompetens är en viktig tillgång och företaget vill ge alla en individuell utveckling.

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

Plastex värderar mångfald och likabehandling av människor likväl både för våra anställda som våra affärspartners. Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ingen ska heller trakasseras på grund av politisk åsikt.

Fackföreningar

Plastex respekterar medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt. 

Det är inte företagets avsikt att generellt övervaka epost, internetaccess etc.men om omständigheterna är sådana att det krävs, genom till exempel misstanke om brott, kan detta komma att ske av auktoriserad personal.

Etik och moral

Plastex ambition är att ständigt överträffa de krav som kunder och andra intressenter ställer på kvalité på våra tjänster/produkter. Vi håller också vad vi lovar i kundrelationer men även i det interna arbetet. Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral och följer våra högt ställda etiska regler. Vi tar också ansvar för våra handlingar.

Löner och ersättningar

Vi säkerställer att löner och förmåner minst når upp till lagstiftade nivåer och/eller lägsta branschstandard. Vi belönar också medarbetare med individuell löneutveckling genom prestation utan diskriminering.

Alkohol och droger

Ingen medarbetare får vara påverkad av alkohol eller illegala droger under arbetet. Nolltolerans gäller. Bruk av alkohol och andra droger kan vara ett problem för såväl den enskilda medarbetaren som för kollegor och företaget. Medarbetare som har missbruksproblem ska ges stöd och på det sättet skapa möjlighet att sköta sitt arbete. Medarbetare får inte vara inblandade i några transaktioner som rör hantering, försäljning eller köp av illegala droger. Illegala droger får inte tas in i företagets eller koncernens lokaler.

Jäv och intressekonflikt

Alla medarbetare som kommer i kontakt med en make/maka, familjemedlem eller annan släkting eller nära vän i samband med affärer med en leverantör, kund eller tredje part som företaget gör affärer med, måste omedelbart meddela sin överordnade om detta så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att omfördela arbeten för att undvika eventuella intressekonflikter.
Arbeta inte för en leverantör, kund eller konkurrent samtidigt som du arbetar för Plastex eller utför något arbete för någon tredje part som skulle kunna påverka din prestations – eller omdömesförmåga på jobbet negativt. Använd inte företagets tid, resurser eller material för utomstående arbete som inte har med ditt arbete hos Plastex att göra.

Skydda företagets egendom

Alla medarbetare måste skydda den utrustning som vi har i vår miljö eller som tilldelas och som ska användas i arbetet. Framför allt måste medarbetare se till att värdefull elektronisk utrustning, så som bärbara datorer, mobiltelefoner och smartphones, alltid förvaras säkert.

Skydda företagsinformation

Information om företaget och våra medarbetare ska behandlas som känslig information och måste skyddas och får inte spridas till obehöriga eller utanför företaget, med undantag för information som vidarebefordras för specifika affärssyften.

KUNDER


Våra affärspartners

Vi vårdar och respekterar våra kunders och konsumenters förtroende för vårt företag. Det gör vi genom att ge information om våra värderingar och vår verksamhet. För att leva upp till och stärka konsumenternas och kundernas förtroende för oss ska vi ha en öppen attityd i dialogen med dem. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar snabbt, korrekt och effektivt.

LEVERANTÖRER


Våra affärspartners

Vi strävar efter att säkerställa att våra leverantörer och andra affärspartners är villiga att uppfylla de krav som anges i vår Code of Conduct. Vi väljer våra affärspartners på ett professionellt, systematiskt och rättvist sätt. Våra förhandlingar med affärspartners sker på ett ärligt och rättvist sätt.

Mutor och gåvor

Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner eller ersättningar, till förmån för verksamheten och/eller för ekonomisk vinning.
Medarbetare får ta emot och erbjuda gåvor, tjänster och underhållning från och till kunder och leverantörer under förutsättning att dessa är av ringa värde och förenliga med rådande praxis. Vi erbjuder heller aldrig eller ger aldrig någon gåva eller betalning som utgör eller kan tolkas som en muta.

Mänskliga rättigheter och miljöfrågor

Plastex skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter och åsidosätter miljöfrågor.

Leverantörer ska därför känna till och följa krav enligt nationell lagstiftning, förordningar och branschstandard. Det innefattar att ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan, samt att fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet. Vi strävar efter att ständigt använda den miljömässigt främsta teknik som är ekonomiskt försvarbar vid varje investering.

SAMHÄLLE OCH MILJÖ


Lagar, förordningar och regler

Alla medarbetare och affärspartners måste följa gällande lagar, normer och förordningar i de branschområden och länder där vi är verksamma. Det gäller såväl vår egen produktion, hur vi behandlar våra medarbetare som hur vi sköter vår bokföring, redovisning och skatter.

Miljöpåverkan

Plastex för en öppen och saklig information om vårt miljöarbete till medarbetare och andra intressenter. Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska företagets direkta och indirekta miljöpåverkan. Leverantörer förväntas verka i linje med vår miljöpolicy.

Samhällsengagemang och bidrag

Plastex eftersträvar en verksamhet som bidrar till ett positivt och hållbart samhälle. Företaget lämnar inga bidrag till politiska partier eller lämnar några donationer.

Barnarbete

Plastex accepterar inte vare sig tvångs- eller barnarbete, och stöder FN:s konvention om barnens rättigheter (Barnkonventionen). Vi ska försäkra oss om att de produkter som vi säljer inte kommer från företag som använder barnarbetare.

Mänskliga rättigheter

Plastex stöder och respekterar Förenta Nationernas deklaration om Mänskliga Rättigheter och accepterar vårt ansvar att upprätthålla medarbetarnas och samhällets rättigheter i vår verksamhet.

Rulla till toppen